เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าจอมอนิเตอร์ LG

 1. Monitor and Adapter รับประกัน 3 ปีนับจากใบเสร็จ
 2. กรณีสินค้าเสียภายใน 7 วนั สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้จากร้านค้าที่ซื้อ (อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น)
 3. รับประกันดอท มี Dot (Dead Pixels) บนหน้าจอตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป
 4.  เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานแอลจีฯ ทุกครั้ง
 5. ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ
 6. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 7. บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับมอนิเตอร์ ตั้งแต่ขนาดตั้งแต่ 24″ ขึ้นไปซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการแอลจี โทร.(02) 878-5757 (ไม่คิดค่าพาหนะในระยะประกัน)
 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางสำหรับสินค้านอกประกันตามอาการชำรุด แม้ในกรณีที่อาการชำรุดนั้นจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกก็ตาม
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง, พื้นที่ที่ห้ามเข้า, พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นที่อื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจก่อนให้เกิดอันตรายได้
 10. ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าพนักงานของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์บริการและศูนย์บริการแต่งตั่ง

0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram